Email

De hoofdlijnen van ons beleidsplan


Algemeen
Stichting de Waterlander is in maart 2019 opgericht door de aandeelhouders en bestuurders van een familie bedrijf. De eigenaren en bestuurders van dit familie bedrijf willen een deel van het vermogen beschikbaar stellen voor goede doelen en projecten die wezenlijk bijdragen en er toe doen.

 


Missie
Stichting de Waterlander heeft als missie er te zijn voor iedere stichting die het nodig heeft, zonder enige voorkeur op het gebied van religie, huidskleur, politieke voorkeur, seksuele geaardheid of anders.


Visie
De visie van Stichting de Waterlander is om concrete projecten van andere stichtingen financieel te ondersteunen, waarbij de projecten wezenlijks iets moeten toevoegen. Dit betekent dat de projecten die Stichting de Waterlander ondersteunt altijd een duidelijk doel met een werkelijke impact hebben. Heeft een project dit niet of is dit onvoldoende duidelijk dan ondersteunen we dit niet. Ook als er geen verantwoording afgelegd wordt of als het traject niet transparant gehouden wordt is er géén sprake van een overeenkomst. Stichting de Waterlander gaat eenmalig een overeenkomst aan. Stichting de Waterlander financiert, de begunstigde partij die op zijn beurt weer het project coördineert en bewaakt. Alle projecten die Stichting de Waterlander steunt moeten gaan via een Nederlandse organisatie. Dit betekent dat er wel projecten in het buitenland gefinancierd kunnen worden, maar dan altijd via een Nederlandse organisatie.


Doelen en focusgebieden
Volgens de statuten heeft de stichting de volgende doelen:

1. Het doen van schenkingen aan stichtingen die zich bezighouden met projecten met de focusgebieden op:

 • Welzijn
 • Sport
 • Cultuur
 • Onderwijs & wetenschap
 • Bescherming van milieu en natuur
 • Gezondheidszorg
 • Jeugd- en ouderenzorg
 • Dierenwelzijn.


2. Het financieel of anderszins ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen die als zodanig kwalificeren in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

3. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De doelstelling is breed geformuleerd omdat Stichting de Waterlander niemand wil uitsluiten.
In de praktijk zal steeds het projectplan moeten leiden tot de overtuiging dat Stichting de Waterlander hierin moet investeren en mee moet doen. Daarbij geldt dat projecten altijd een breed draagvlak moeten hebben en geen groepen mogen uitsluiten.


Middelen
Omdat Stichting de Waterlander door de aandeelhouders van een familie BV is opgericht, zullen enkel hieruit de reguliere financiële inkomsten komen. In de familie BV is de afspraak gemaakt dat een deel van het jaarlijks vermogen beschikbaar wordt gesteld aan Stichting de Waterlander.

Externe fondswerving o.i.d. zijn uitgesloten. Andere schenkingen, erfstellingen, subsidies of donaties worden wel geaccepteerd.
 


Bestuur en beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten géén beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten mits deze vooraf in de bestuursvergadering zijn goed gekeurd. Het betreft dan met name de reis-en verblijfskosten naar projecten die worden bezocht.

Het lidmaatschap van het bestuur wordt gezien als een “eer”: samenwerken als collega’s met als doel om de kernwaarden van de stichting werkelijkheid te laten zijn! Doel is om meer dan 99% van de beschikbare gelden te bestemmen voor goede doelen.

Het bestuur vergadert maandelijks.
De doorlopende projecten worden steeds gekoppeld aan een bestuurslid. Het betreffende bestuurslid volgt het project en beoordeeld of de gelden volgens afspraak worden besteed.


De statuten geven een formele visie over hoe een bestuur moet functioneren, wij zien dit als een soort kader afspraak.
In onze visie zijn passie, enthousiasme en liefde voor anderen de basis van het functioneren als bestuursleden.
Besluitvorming moet als het nodig is plaatsvinden op basis van een meerderheid van stemmen. Uitgangspunt is echter om steeds aan unanimiteit te werken.

 


Transparantie
Transparantie is het uitgangspunt van het beleid van de stichting. Dat wil zeggen dat de stichting een open stichting is, die verantwoording doet van haar beleid aan een ieder die dat weten wil.

Transparantie naar de maatschappij en de aanvragers of betrokkenen gaat via de website: www.stichtingdewaterlander.nl .
Van partners waarmee wordt samengewerkt wordt ook transparantie gevraagd. Duidelijk zijn over de doelstellingen, duidelijkheid over de financiën, duidelijkheid over de voortgang. Niet werken met verborgen agenda’s, maar open met elkaar naar het doel, de droom,  kijken en hier aan werken is het uitgangspunt. Gebrek aan transparantie bij een partij waarmee wordt samengewerkt, zal leiden tot verbreking van de relatie.

 


Financieel beleid
Het financieel beleid van de stichting is geformuleerd op basis van de volgende uitgangspunten:

 1. Toezeggingen zijn altijd gefinancierd doormiddel van de voorziening voor toegezegde projecten. De toezeggingen (ook voor meerdere jaren) moet in zijn totaliteit qua liquiditeit volledig beschikbaar zijn. Wij doen dus géén toezeggingen als het geld niet daadwerkelijk beschikbaar is. Kortom we nemen géén voorschot op dat wat wellicht in de toekomst beschikbaar komt.
   
 2. De stichting bouwt een redelijk eigen vermogen op zodat op enig moment ruimte aanwezig is om onvoorziene situaties of een bijzonder project op te vangen. Het eigen vermogen moet echter redelijk zijn en mag niet meer bedragen dan 3 miljoen euro.
   
 3. Jaarlijks wordt een jaarverslag gepubliceerd. In het jaarverslag worden de giften met uitzondering van de groep kleine giften (<= 5.000 Euro), verantwoord door vermelding van de naam van de organisatie en het betreffende project.
   
 4. Het bestuur wordt in iedere vergadering door de penningmeester op de hoogte gebracht over de financiële situatie.
   
 5. Beleggingen van gelden in risico producten mogen niet worden gedaan. Het doel van de stichting is niet om een rendement op het eigen vermogen te maken. Het gaat om maatschappelijk rendement!
   
 6. Investeringen in panden of andere roerende of onroerende goederen ten behoeve van de stichting worden uitgesloten.

Aanvragen
Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via de website www.stichtingdewaterlander.nl.
De criteria waaraan een aanvraag moet voldoen komen aan de orde bij het indienen via de website. Schriftelijk ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen. Op de website staan de diverse sectoren vermeld waarvoor kan worden aangevraagd. Er is op basis van het gewenste bedrag een onderscheid in aanvragen gemaakt. De flow waarmee de aanvraag kan worden ingediend is afhankelijk van het gevraagde bedrag en moet worden gevolgd.


Toekenningen
De toekenningen kunnen in karakter en hoogte van de ondersteuning verschillen. Voor giften moet de verplichting gefinancierd zijn. Dat wil zeggen dat voor langer lopende toezeggingen altijd een voorziening voor de verplichting wordt opgenomen. De maximale loopduur van projecten is vijf jaar. In het derde jaar kan worden besloten om een verlenging toe te zeggen.


Voortgang
Geaccepteerde projecten dienen regelmatig en minimaal eenmaal per jaar de voortgang van het project in het Nederlands te rapporteren. Ook dit gebeurd via de website. De organisatie krijgt een aparte inlog mogelijkheid om de voortgang vast te leggen. 
_________________________________________________________________________________________